Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Beleggingsadvies - Aandelen - Studies: Telefónica
Studies
ARCHIEF


Telefónica
Opinie:  Underperform
Sector:  Telecom
Markt:  Madrid
Marktkapitalisatie:  EUR 51 miljard
Koers bespreking:  EUR 11,15 (08/05/2013)
Huidige koers:  EUR 12.245 (19/09/2014)
Analist:  Werner Wuyts
'000 000   2012kw1   2013kw1   +/-   2010   2011   2012   +/-
Omzet   15 511   14 141   -9%   60737   62837   62356   -1%
Operationele winst   2 511   2 066   -18%   16474   10064   10402   +13%
Nettowinst   748   902   +21%   10167   5403   3928   -27%
Boekwaarde               5,42   4,83   4,50   -7%
Winst per aandeel   0,16   0,20   +22%   2,25   1,20   0,87   -27%
Koers/Winst               10   11   12    
Dividend per aandeel               1,40   1,30   0   NR
Dividendrendement               8,25%   9,71%   0,00%    
Bron Telefonica, DL


Recent nieuws:
Resultaten 1ste kwartaal 2013.

Positieve punten:
De Latijns-Amerikaanse omzet is voor het eerst groter dan de Europese. Vooral in Brazilië blijft de groep goed presteren (organische groei 3%), maar ook daar wordt marktaandeel verloren (- 1 %) als gevolg van de focus op de zeer rendabele abonnementen ten koste van de voorafbetaalde formules.
Ondanks de lagere omzet helpen kostenbesparingen om de terugval van de EBITDA (-10,1% in de officiële cijfers) op vergelijkbare basis te beperken tot 0,5%.
De herfinanciering van de schulden is reeds rond tot begin 2015. Als de omstandigheden op de obligatiemarkten even goed blijven zal de groep de looptijd van zijn schuld blijven verlengen. Een nettoschuld van € 51,8 miljard (ongeveer even groot als de marktkapitalisatie) blijft aandachtspunt nr. 1 voor het management.


Negatieve punten:
De omzet komt lager uit dan verwacht, zowel op gepubliceerde (- 8,8%) als op organische basis (- 1,6%).
De Spaanse omzet (- 25,4%!) lijdt onder de nieuwe tariefstructuur (gebundeld aanbod met korting, afschaffing subsidies voor smartphones).
De wisselkoersverliezen (vooral de devaluatie van de Venezolaanse munt) wegen ook op de omzet.
De omzetgroei vertraagt sterk in Argentinië (van 11% in 4kw2012 naar 5% in 1kw 2013), Chili (van 15% naar 0,7%), Colombië (van + 10% naar - 3 %) en Mexico (van + 13% naar - 0,6%).
Als gevolg van de aankoop van nieuwe licenties voor 3G en 4G, steeg de schuldenlast met € 450 miljoen. De verhouding nettoschuld/EBITDA verslechterde van 2,36 per 31 december tot 2,44 per 31 maart.


Waardering:
Het aandeel noteert 9 keer de verwachte winst voor dit jaar.
Op basis van de verdisconteerde cashflows is een aandeel € 12 waard.
Dividendrendement boekjaar 2013: 6,7%


Activiteiten:
Telefónica is de voormalige Spaanse monopoliehouder voor de telecommunicatie. Vanuit de thuisbasis Spanje bouwde het bedrijf het derde grootste communicatiebedrijf ter wereld uit met activiteiten in drie continenten.

De voornaamste buitenlandse activiteit situeert zich in Latijns-Amerika, waar Telefónica sinds 2004 zo goed als in elk land actief is. In Europa is het bedrijf, naast Spanje, actief in het V.K, Ierland, Duitsland en Tsjechië. Telefónica beheert meer dan 260 miljoen lijnen en telt ruim 200.000 werknemers.
Chart
Financiële kalender
Resultaten 1h2013   25/07/2013
Resultaten 3kw2013   08/11/2013
Chart


Opinie van de analist: 
De sectortrend blijft sterk negatief. De concurrentie is moordend, zowel in Europa als in Latijns-Amerika. De balansstructuur blijft in die omgeving het zwakste punt van de groep. Underperform.


Advies van de beheerders: 
De beheerders volgen de opinie van de analist. Afhankelijk van uw risicoprofiel en in functie van uw portefeuille kan in een gepersonaliseerd beleggingsadvies afgeweken worden van de opinie van de analist.


LEXICON
•  Outperform, market perform of underperform : hiermee geeft de analist aan of hij verwacht dat het aandeel in kwestie respectievelijk beter zal presteren dan de aandelenmarkt in zijn geheel, hij een marktconforme prestatie verwacht of uitgaat van een ondermaatse prestatie.
•  De Operationele winst (of EBIT - Earnings Before Interests and Taxes) : is de winst die gerealiseerd wordt zonder rekening te houden met financiële lasten (of opbrengsten) en belastingen (en dikwijls ook uitzonderlijke opbrengsten of kosten). Dit cijfer geeft aan hoe goed een bedrijf (of bedrijfsafdeling) presteert los van de financieringsvorm of uitzonderlijke gebeurtenissen.
•  De Boekwaarde (per aandeel uitgedrukt) is het eigen vermogen per aandeel (= de door de aandeelhouders gestort kapitaal plus winst die in het bedrijf is geherinvesteerd en die dus nooit is uitgekeerd onder de vorm van een dividend) of nog, de waarde per aandeel van de activa (bezittingen) minus alle schulden (volgens de boekhouding). Een belegger mag in principe maar een koers boven de boekwaarde betalen in de mate dat de rendabiliteit van het bedrijf dit verantwoordt. Voor zeer rendabele bedrijven (zoals bvb. sommige bedrijven uit de voeding- en dranksector) ligt de koers doorgaans 2 tot 5 keer hoger dan de boekwaarde, voor "gewone" bedrijven ligt dat cijfer meestal tussen de 1 en de 2.
•  Koers/winst (-verhouding) : is de koers op het moment van het opmaken van de fiche (aangeduid als "Koers bespreking") gedeeld door de verwachte winst per aandeel. Voor de voorgaande jaren is dit telkens de koers per 31 december van het desbetreffende jaar gedeeld door de winst van datzelfde jaar. Uit de evolutie van de koers-winstverhouding over de jaren heen kan de belegger meestal opmaken (voor bedrijven met een relatief stabiele winst) of het aandeel goedkoper of duurder geworden is.
•  Dividend per aandeel / dividendrendement : wordt uitgedrukt in brutotermen tenzij anders aangeduid. Het dividendrendement is het verwachte dividend gedeeld door de koers op het moment van de opmaak van de fiche (aangeduid als "Koers bespreking"). Voor de voorgaande jaren is het telkens het dividend van het desbetreffende jaar gedeeld door de koers op 31 december van datzelfde jaar.
•  (operationele) Cash flow : het bedrag aan netto-cash dat het bedrijf over een bepaalde periode heeft binnengehaald. De (operationele) cash flow is dikwijls groter dan de nettowinst, omdat men bij het bepalen van de nettowinst rekening gaat houden met kosten zoals afschrijvingen of waardeverminderingen op gebouwen - kosten die (althans in het huidige jaar) niet in cash zijn betaald. De cash flow houdt enkel rekening met kosten (en opbrengsten) die cash zijn betaald.
•  Vrije cash flow (free cash flow) : dit is de operationele cash flow minus de investeringen die de onderneming verricht om het bedrijf draaiende te houden. Een vervanging van een machine (wegens een defect of ouderdom = vervangingsinvestering) wordt mee in rekening gebracht, een nieuwe machine die dient ter uitbreiding van de activiteiten (= uitbreidingsinvestering) dient niet in rekening te worden gebracht. De vrije cashflow kan naar goeddunken van het management "vrij" besteed worden aan uitbreidingsinvesteringen, terugbetaling van schulden en/of het uitkeren van een dividend.
•  Holding - intrinsieke waarde (per aandeel) - decote (korting) : De intrinsieke waarde van een holding is de waarde van de onderliggende aandelen/participaties waarin de holding investeert. Dikwijls is de koers van een holding lager dan de intrinsieke waarde, zodat we van een korting (of decote) op de intrinsieke waarde spreken. Hoe hoger de korting (of decote), hoe interessanter voor de belegger.

DISCLAIMERS
•  Deze aandelenfiche is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie Effectenbank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen, eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
•  De studie is gebaseerd op een fundamentele analyse van de emittent. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De fiche wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.
•  Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.
•  Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen,die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.
•  De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
•  Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website